HIV diagnosis disclosure to infected children and adolescents; challenges of family caregivers in the Central Region of Ghana

Disclosure of Human Immunodeficiency Virus (HIV) to infected older children and adolescents is essential for both personal health maintenance and HIV prevention within the larger population. Non-disclosure of HIV status has been identified as one of the potential barriers to optimum adherence especially in children and adolescents. | HIV diagnosis disclosure to infected children and adolescents; challenges of family caregivers in the Central Region of Ghana

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    27    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.