Splenic embolization for a giant splenic hemangioma in a child: A case report

Splenic hemangioma is the most common benign tumor of the spleen. However, it remains a rare medical condition in children. Although the natural course of splenic hemangioma is slow growth, treatment for large splenic hemangiomas has been recommended due to the risk of spontaneous rupture causing life-threating hemorrhage. | Splenic embolization for a giant splenic hemangioma in a child: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    87    17    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.