High rate of antibiotic resistance among pneumococci carried by healthy children in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo

Pneumococcal conjugate vaccines have been introduced in the infant immunisation programmes in many countries to reduce the rate of fatal pneumococcal infections. In the Democratic Republic of the Congo (DR Congo) a 13-valent vaccine (PCV13) was introduced in 2013. | High rate of antibiotic resistance among pneumococci carried by healthy children in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    48    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.