Motivations for weight loss in adolescents with overweight and obesity: A systematic review

Adolescents with overweight and obesity report various motivations for weight loss other than the desire for better health. However, there is little evidence regarding the main motivations for weight loss in adolescents. The present systematic review aimed to identify the motivations for weight loss in adolescents with overweight and obesity. | Motivations for weight loss in adolescents with overweight and obesity: A systematic review

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.