Seroprevalence of diphtheria and pertussis immunoglobulin G among children with pneumonia in Ji’nan, China

Vaccination is still one of the most important methods to control and prevent childhood infections including diphtheria and pertussis. This study evaluated the level of diphtheria (DT) and pertussis (PT)-related antibodies among children with pneumonia in Ji’nan, China. | Seroprevalence of diphtheria and pertussis immunoglobulin G among children with pneumonia in Ji’nan, China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.