Rehabilitation of Executive function in Paediatric Traumatic brain injury (REPeaT): Protocol for a randomized controlled trial for treating working memory and decisionmaking

Working memory allows us to hold information in an active state for short periods of time, and is essential in facilitating goal directed cognitive functioning. Difficulties in working memory and decision-making are common post childhood Traumatic Brain Injury (TBI). | Rehabilitation of Executive function in Paediatric Traumatic brain injury (REPeaT): Protocol for a randomized controlled trial for treating working memory and decisionmaking

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.