Exploratory laparoscopy combined with pathological examination in the diagnosis of obscure gastrointestinal bleeding in a child: A case report

The diagnosis of obscure gastrointestinal bleeding (OGIB) which is defined as bleeding of unknown origin of the small bowel by routine evaluation in childhood is a challenge. | Exploratory laparoscopy combined with pathological examination in the diagnosis of obscure gastrointestinal bleeding in a child: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.