Pediatric intramedullary schwannoma with syringomyelia: A case report and literature review

Intramedullary schwannomas without neurofibromatosis are exceedingly rare. They are rarer in children with only 8 cases reported so far. The association of intramedullary schwannomas with syringomyelia is also rare. Here, we present a case of intramedullary schwannoma with syringomyelia treated surgically in an 9-year-old boy. | Pediatric intramedullary schwannoma with syringomyelia: A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    99    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.