Gallbladder agenesis with hepatic impairment: A case report

Gallbladder agenesis is a rare congenital malformation. More than 50% of cases are isolated and asymptomatic. These asymptomatic patients are principally healthy and need no interventions. However, some patients develop symptoms, presenting with clinical signs and complaints similar to those of biliary tract disease. Symptoms commonly occur in the fourth or fifth decade of life of the patient.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    26    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.