Can echocardiographic screening in the early days of life detect critical congenital heart disease among apparently healthy newborns?

Delayed diagnosis of critical congenital heart disease (CCHD) carries a serious risk of mortality, morbidity, and handicap. As echocardiography is commonly used to diagnose congenital heart disease (CHD), echocardiographic investigations in newborns may be helpful in detecting CCHD earlier and with higher sensitivity than when using other screening methods. | Can echocardiographic screening in the early days of life detect critical congenital heart disease among apparently healthy newborns?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.