Necrotizing enterocolitis leads to disruption of tight junctions and increase in gut permeability in a mouse model

Necrotizing enterocolitis (NEC) is a leading cause of death in preterm infants. Neonates weighing | Necrotizing enterocolitis leads to disruption of tight junctions and increase in gut permeability in a mouse model

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
225    33    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.