Insulin metabolism markers are predictors of subclinical atherosclerosis among overweight and obese children and adolescents

To investigate the association between markers of insulin metabolism and carotid intima-media thickness(cIMT) among overweight and obese children and adolescents. | Insulin metabolism markers are predictors of subclinical atherosclerosis among overweight and obese children and adolescents

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
404    30    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.