10-year follow-up of congenital cytomegalovirus infection complicated with severe neurological findings in infancy: A case report

Congenital cytomegalovirus (cCMV) infection leads to sensorineural hearing loss (SNHL) and neurodevelopmental delays. However, the long-term outcomes of cCMV infection with severe neurological manifestations in infancy remain unclear. | 10-year follow-up of congenital cytomegalovirus infection complicated with severe neurological findings in infancy: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.