Point-of-care testing for procalcitonin in identifying bacterial infections in young infants: A diagnostic accuracy study

The primary objective of this study was to report on the diagnostic accuracy of point-of-care testing (POCT) for procalcitonin (PCT) in identifying invasive bacterial infections in young infants. Invasive bacterial infection was defined as the isolation of a bacterial pathogen in blood or cerebrospinal fluid culture. | Point-of-care testing for procalcitonin in identifying bacterial infections in young infants: A diagnostic accuracy study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.