Extracorporeal membrane oxygenation with prone position ventilation successfully rescues infantile pertussis: A case report and literature review

Bordetella pertussis can cause fatal illness with severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) and pulmonary hypertension (PHT). | Extracorporeal membrane oxygenation with prone position ventilation successfully rescues infantile pertussis: A case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    33    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.