Relationship between asymptomatic rotavirus infection and jaundice in neonates: A retrospective study

Rotavirus (RV) infection in neonates can be mild or even asymptomatic. In RV infection, jaundice is often reported, but the relationship between jaundice and RV infection has not been studied. This study aimed to determine the importance of asymptomatic RV screening in neonates with jaundice. | Relationship between asymptomatic rotavirus infection and jaundice in neonates: A retrospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.