Breastfeeding performance in Afar regional state, northeastern Ethiopia: A cross sectional study

In Ethiopia fewer than 20% of infants aged less than six months are appropriately fed. This study aimed to identify predictors of poor breastfeeding performance among mother-infant pairs in Samara-Logia city administration, Afar Regional State, Ethiopia. | Breastfeeding performance in Afar regional state, northeastern Ethiopia: A cross sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.