C-Reactive Protein (CRP) levels in neonatal meningitis in England: An analysis of national variations in CRP cut-offs for lumbar puncture

: Recent National Institute for Health and Care Excellence (NICE) CG149 guidelines suggest considering performing a lumbar puncture (LP) to investigate for meningitis in early-onset sepsis in a neonate when a Creactive protein (CRP) level >10mg/L, but the evidence for this recommendation is poorly defined. | C-Reactive Protein (CRP) levels in neonatal meningitis in England: An analysis of national variations in CRP cut-offs for lumbar puncture

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.