Tobacco use among Latinx adolescents: Exploring the immigrant paradox

Research suggests that an immigrant paradox exists where those who were not born in the United States (1st generation) have significantly better health than those who were born in the . (2nd generation or more). | Tobacco use among Latinx adolescents: Exploring the immigrant paradox

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.