A content analysis of Australian television advertising: Focus on child and adolescent oral health

Children’s preferences for cariogenic foods and/or drinks has been proven to be associated with exposure to advertisements. This study aimed to assess and compare the proportion of cariogenic food and /or drink advertisements aired on three metropolitan Sydney commercial television channels at different broadcast times during school term and school holidays | A content analysis of Australian television advertising: Focus on child and adolescent oral health

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.