Mediastinal teratoma presenting with hemoptysis and pleuritis misdiagnosed as tuberculosis (empyema)

The main rarity of our reported cases was the dynamic imaging findings very similar to the developmental process of tuberculosis in patients 1 and 2, the pachypleuritis in patients 2 and 3, the extremely elevated inflammatory markers very similar to empyema in patient 3, and the extremely atypical tumor shape in all patients. | Mediastinal teratoma presenting with hemoptysis and pleuritis misdiagnosed as tuberculosis (empyema)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    59    2    24-04-2024
127    250    4    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.