Exploring the physical activity and screenviewing-related knowledge, training, and self-efficacy of early childhood education candidates

This study explored the physical activity and screen-viewing-related knowledge, training, and self-efficacy of early childhood education (ECE) candidates across Canada, to determine their confidence and ability to facilitate physical activity opportunities and limit screen-viewing among young children in childcare. | Exploring the physical activity and screenviewing-related knowledge, training, and self-efficacy of early childhood education candidates

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.