What is the impact of the use of transanastomotic feeding tube on patients with esophageal atresia: A systematic review and meta-analysis

The transanastomotic feeding tube (TAFT) is widely used around the world in patients with esophageal atresia (EA). However, the safety of the use of TAFT is still unknown and remains to be clarified. | What is the impact of the use of transanastomotic feeding tube on patients with esophageal atresia: A systematic review and meta-analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    38    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.