Adaptation of pain scales for parent observation: Are pain scales and symptoms useful in detecting pain of young children with the suspicion of acute otitis media?

The assessment of ear pain is challenging in young, mostly preverbal children. Our aim was to investigate whether pain scales are useful tools for parents to detect pain in their young children with the suspicion of acute otitis media (AOM), and to assess associations between 16 symptoms and the severity of pain. | Adaptation of pain scales for parent observation: Are pain scales and symptoms useful in detecting pain of young children with the suspicion of acute otitis media?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.