Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months

Children with Kawasaki disease (KD) and pyuria have been misdiagnosed with urinary tract infection (UTI). We compared clinical and laboratory features at admission between two groups of infants under 6 months of age who showed initial pyuria, to identify the initial clues suggestive of KD. | Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    468    2    14-07-2024
24    98    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.