The association between antibiotics in the first year of life and child growth trajectory

Antibiotics are frequently prescribed to children, and may be an environmental influence that contributes to the increasing prevalence of childhood obesity. The aim of this study was to examine the effect of antibiotic use in the first year of life on child growth trajectories from birth to age 6 years including significant covariates. | The association between antibiotics in the first year of life and child growth trajectory

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    36    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.