Evaluation of systemic inflammatory response syndrome-negative sepsis from a Chinese regional pediatric network

The identification of sepsis in children varies depending on the definition used. Our purpose was to compare clinical data and outcome of atypical sepsis, manifested as having sepsis but not fulfilling the criteria of systemic inflammatory response syndrome (SIRS-negative sepsis, SNS), in children based on the modified Angus criteria with those of sepsis (S) and severe sepsis (SS) based on the international consensus criteria. | Evaluation of systemic inflammatory response syndrome-negative sepsis from a Chinese regional pediatric network

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.