A case of incomplete Kawasaki disease with extremely high serum ferritin and interleukin-18 levels

The clinical features and laboratory parameters of patients with Kawasaki disease (KD) and systemic juvenile idiopathic arthritis (sJIA) occasionally overlap. Therefore, serum levels of cytokine and ferritin are used as markers to distinguish between KD and sJIA. | A case of incomplete Kawasaki disease with extremely high serum ferritin and interleukin-18 levels

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    3    1    10-06-2023
156    26    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.