Molecular characterization and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from children with acute otitis media in Liuzhou, China

There have been few studies focused on the prevalence, bacterial etiology, antibiotic resistance, and genetic background of Staphylococcus aureus (S. aureus) in children with acute otitis media (AOM) in China. | Molecular characterization and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from children with acute otitis media in Liuzhou, China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    256    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.