Antibiotic prescribing in paediatric inpatients in Ghana: A multi-centre point prevalence survey

Excessive and inappropriate use of antibiotics in hospitalised patients contributes to the development and spread of antibiotic resistance. Implementing a stewardship programme to curb the problem requires information on antibiotic use. This study describes a multicentre point prevalence of antibiotic use among paediatric inpatients in Ghana. | Antibiotic prescribing in paediatric inpatients in Ghana: A multi-centre point prevalence survey

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.