Inhaled nitric oxide for neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn in the CINRGI study: Time to treatment response

Substantial numbers of neonates with hypoxic respiratory failure (HRF) do not immediately respond to inhaled nitric oxide (iNO) and are often labeled as non-responders. This retrospective data analysis assessed time to treatment response in the iNO key registration trial. | Inhaled nitric oxide for neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn in the CINRGI study: Time to treatment response

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    22    2    11-06-2023
62    15    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.