Pattern and extent of off-label and unlicensed drug use in neonatal intensive care units in Iran

Many newborns may need to be hospitalized and receive drugs during the first days of their lives. These drugs are fundamentally prescribed as off-label and unlicensed. This study aimed to investigate the amount of these kinds of drugs administered in the Neonatal Intensive Care Units (NICUs) of Abuzar and Imam Khomeini Teaching Hospitals in Ahvaz, Iran. | Pattern and extent of off-label and unlicensed drug use in neonatal intensive care units in Iran

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.