Psychometric properties of observational tools for identifying motor difficulties – a systematic review

Early identification of children with motor difficulties, such as developmental coordination disorder (DCD), is essential. At present only a fraction of children with DCD are identified. The purpose of the study was to systematically review the literature from 1994 to 2017 on observational screening tools and to evaluate the validity, reliability and usability of the questionnaires used. | Psychometric properties of observational tools for identifying motor difficulties – a systematic review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    42    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.