A child with Gradenigo syndrome presenting with meningism: A case report

The symptoms of meningitis which include fever, headache, photophobia and irritability along with abducens nerve palsy pose a diagnostic dilemma requiring urgent attention. Here we report how such a dilemma was methodically and sequentially resolved using anatomical knowledge supported by neuroimaging and the eventual diagnosis of Gradenigo syndrome was made. | A child with Gradenigo syndrome presenting with meningism: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.