Chest circumference in full-term newborns: How can it be predicted?

Although over the years a number of studies have used chest circumference (CC) as a sensitive tool to identify the health status of infants, a particularly important aspect for this population is the lack of data on normal values and prediction equations. | Chest circumference in full-term newborns: How can it be predicted?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    21    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.