Factors associated with the early termination of exclusive breastfeeding among mother-infant dyads in SamaraLogia, Northeastern Ethiopia

The World Health Organization recommends that mothers should exclusively breastfeed their infants until 6 months of age due to the benefits for the mother and the child. There is documented evidence on exclusive breastfeeding from Ethiopia, but not specifically from Samara-Logia city administration. | Factors associated with the early termination of exclusive breastfeeding among mother-infant dyads in SamaraLogia, Northeastern Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    30    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.