A clinical trial of enteral Levetiracetam for acute seizures in pediatric cerebral malaria

Acute seizures are common in pediatric cerebral malaria (CM), but usual care with phenobarbital risks respiratory suppression. We undertook studies of enteral levetiracetam (eLVT) to evaluate pharmacokinetics (PK), safety and efficacy including an open-label, randomized controlled trial (RCT) comparing eLVT to phenobarbital. | A clinical trial of enteral Levetiracetam for acute seizures in pediatric cerebral malaria

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    51    1    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.