Sex-related change in BMI of 15 to 16 year-old Norwegian girls in cross-sectional studies in 2002 and 2017

The prevalence of overweight and obesity (OWOB) has stabilized in some countries, but a portion of children with high body mass index (BMI) may have become heavier. This study aimed to describe the distributions of BMI and the point prevalence of OWOB in Norwegian adolescents in 2002 and 2017. | Sex-related change in BMI of 15 to 16 year-old Norwegian girls in cross-sectional studies in 2002 and 2017

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.