The influence of the maternal peer group (partner, friends, mothers’ group, family) on mothers’ attitudes to obesity-related behaviours of their children

Relationships with others can have an impact on the attitudes of new mums to the obesity-related behaviours of their children. The aim of this study was to understand the degree to which other new mums (from their mothers’ group), friends, partners, and other family members have an influence on maternal attitudes to child feeding, physical activity and television viewing behaviours in order to more accurately target obesity prevention interventions. | The influence of the maternal peer group (partner, friends, mothers’ group, family) on mothers’ attitudes to obesity-related behaviours of their children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.