Ocular characteristics in a variant microcephalic primordial dwarfism type II

Microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism, type II (MOPD II) is a rare disease that is assumed to be caused by a pericentrin (PCNT) gene mutation. Clinical manifestations have been reported in pediatrics and neurology; however, only a few ocular findings have been documented. | Ocular characteristics in a variant microcephalic primordial dwarfism type II

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    26    1    08-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.