Sexual and physical abuse and its determinants among street children in Addis Ababa, Ethiopia 2016

The life and health of street children is becoming a global concern. Street children are vulnerable to a variety of problems including physical, psychological and sexual exploitations as well as social isolation. | Sexual and physical abuse and its determinants among street children in Addis Ababa, Ethiopia 2016

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.