Effect of multi-component school-based program on body mass index, cardiovascular and diabetes risks in a multiethnic study

Mexico occupies one of the first places worldwide in childhood obesity. Its Mestizo and Indigenous communities present different levels of westernization which have triggered different epidemiological diseases. We assessed the effects of a multi-component school-based intervention program on obesity, cardiovascular and diabetes risk factors. | Effect of multi-component school-based program on body mass index, cardiovascular and diabetes risks in a multiethnic study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    33    1    11-06-2023
294    11    1    11-06-2023
187    13    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.