Predictors of early life milestones: Results from the Copenhagen Perinatal Cohort

Pre- and postnatal factors have been found to be predictors of age at attaining milestones in infancy; however, the degree to which such factors are predictors of milestones in the subsequent years is less investigated. The aim was to conduct a systematic evaluation of a broad range of possible predictors of milestone attainment during the second and third years to identify factors that explain significant inter-individual variance. | Predictors of early life milestones: Results from the Copenhagen Perinatal Cohort

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.