Different levels of cardiometabolic indicators in multiple vs. singleton children

We studied 5431 singletons and 103 sets of multiples from Generation XXI birth cohort. Anthropometric measurements, body composition, and fasting blood samples were obtained. Age- and sex-specific z-scores were calculated (additionally height-specific for blood pressure). | Different levels of cardiometabolic indicators in multiple vs. singleton children

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.