Serotype distribution and antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae causing invasive diseases in China: A metaanalysis

To summarize information about invasive pneumococcal disease (IPD) among children in mainland China. Methods: Sixteen eligible studies were included in this systematic review and the random effect model was used to estimate the pool prevalence of IPD. | Serotype distribution and antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae causing invasive diseases in China: A metaanalysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.