Effect of skill drills on neonatal ventilation performance in a simulated settingobservation study in Nepal

Maintaining neonatal resuscitation skills among health workers in low resource settings will require continuous quality improvement efforts. We aimed to evaluate the effect of skill drills and feedback on neonatal resuscitation and the optimal number of skill drills required to maintain the ventilation skill in a simulated setting. | Effect of skill drills on neonatal ventilation performance in a simulated settingobservation study in Nepal

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    7    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.