Examining the challenges posed to parents by the contemporary screen environments of children: A qualitative investigation

The ubiquity of technology in modern society has led to the American Academy of Pediatrics adapting their screen-viewing (SV) recommendations for children. The revised guidelines encourage families to identify an appropriate balance between SV and other activities. | Examining the challenges posed to parents by the contemporary screen environments of children: A qualitative investigation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    30    2    16-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.