A patient and family data domain collection framework for identifying disparities in pediatrics: Results from the pediatric health equity collaborative

The goals of this group were to establish sample practices, approaches and lessons learned with regard to race, ethnicity, language, and other demographic data collection in pediatric care setting. | A patient and family data domain collection framework for identifying disparities in pediatrics: Results from the pediatric health equity collaborative

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    28    3    28-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.