Measuring empathy in pediatrics: Validation of the Visual CARE measure

Empathy is a key element of “Patient and Family Centered Care”, a clinical approach recommended by the American Academy of Pediatrics. However, there is a lack of validated tools to evaluate paediatrician empathy. | Measuring empathy in pediatrics: Validation of the Visual CARE measure

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.