Isolated unilateral temporalis muscle hypertrophy in a child: A case report with literature review

Temporalis muscle hypertrophy is a rare entity of masticatory muscle hypertrophy. All types of masticatory muscle hypertrophies have been documented of which temporalis muscle hypertrophy is one. | Isolated unilateral temporalis muscle hypertrophy in a child: A case report with literature review

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    17    2    16-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.